Ondanks de onzekerheden van deze tijd heeft het Algemeen Bestuur besloten om de Ontwerp Watervisie vast te stellen. Dit in de overtuiging dat het, ook juist nu in crisistijd, relevant is om te laten zien waar het waterschap voor staat en om een koers uit te stippelen met de horizon op 2030.

Blik op toekomst
De watervisie start met een blik op de toekomst, richting 2050. Welke trends en ontwikkelingen komen er op het waterschap af en wat betekent dit voor het waterschapswerk en de omgeving? Een concretere vertaling voor de komende tien jaar is te lezen in hoofdstuk drie. Hierin staat beschreven waar het waterschap in het jaar 2030 wil staan: wat voor waterschap willen ze zijn en wat mag er van hen worden verwacht?

Een doorvertaling van de visie naar het jaar 2030 voor de programma’s Maatschappij en Organisatie, Waterveiligheid, Watersystemen en Waterketen vindt plaats in de hoofdstukken vier tot en met zeven. Daarin wordt beschreven hoe WDOdelta de visie in de praktijk wil brengen en wat dit betekent voor de uitvoering van de waterschapstaken. In hoofdstuk acht staat omschreven hoe WDOdelta samen met hun partners aan de watervisie invulling willen geven. 

De Ontwerp Watervisie is te downloaden via www.wdodelta.nl/wdodelta-stelt-watervisie-vast-voor-de-komende-jaren.