Met deze watervisie tot 2030 maakt het waterschap keuzes over wettelijke taken en maatschappelijke ambities.  

Meer dan water 

De titel van de watervisie is ‘meer dan water’. Vanaf vorig najaar is hieraan gewerkt. Tijdens de werkconferentie ‘Expeditie Watervisie’ hebben samenwerkingspartners hun wensen gemeld. En later konden zij via digitale bijeenkomsten hun mening geven over de ontwerp-visie.  

Meer dan water betekent dat WDODelta inzet op een klimaatbestendige inrichting van het watersysteem. Maar ook van waterschapsgebouwen, gemalen en rioolwaterzuiveringen. Voor inwoners in het stedelijk gebied denkt het waterschap na over het voortzetten van bijvoorbeeld de stimuleringsregeling Klimaat Actief!. En met de uitvoering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma zorgt het waterschap voor een gebied met veilige dijken. Op de rioolwaterzuiveringen verkent het waterschap mogelijkheden voor energietransitie en circulaire economie.

Kompas 

De watervisie is het kompas voor de komende tien jaar en laat zien wat inwoners, bedrijven, organisaties en mede-overheden van het waterschap mogen verwachten. Het waterschapsbestuur streeft ambities na die haalbaar en ook betaalbaar zijn. Bij het maken van keuzes maakt het bestuur onderscheid tussen de wettelijke taken van het waterschap en andere maatschappelijke doelen en wensen. Het is eveneens het doel dat de watervisie doorwerkt in omgevingsvisies en ruimtelijke plannen van mede-overheden.  

Huidige voorzieningen handhaven 

In de dagelijkse praktijk wil het Waterschap Drents Overijsselse Delta blijven doen wat het nu doet voor voldoende en schoon water en het voorkomen van wateroverlast en overstromingen. Dit ondanks de extra inspanningen en de stijgende uitgaven die nodig zijn vanwege klimaatverandering en energietransitie. Het waterschap wil kennis en kunde inzetten om mede overheden te helpen bij hun klimaatadaptatie. Maar ook heeft het waterschap oog voor de brede maatschappelijke opgaven die spelen en wil daarin een voorbeeldrol vervullen. Denk daarbij  aan ambities voor energieneutraal, circulair en broeikasgasneutraal. 

De watervisie start met een blik op de toekomst, richting 2050. Welke trends en ontwikkelingen komen er op het waterschap af en wat betekent dit voor het waterschapswerk en onze omgeving? Een concretere vertaling voor de komende tien jaar is te lezen in hoofdstuk drie. Hierin staat beschreven waar het waterschap in het jaar 2030 wil staan: wat voor waterschap willen we zijn en wat mag van ons  

De watervisie ‘meer dan water’ is gemakkelijk te vinden op de website van het waterschap: www.wdodelta.nl/watervisie