Biodiversiteit

Waterschap Drents Overijsselse Delta draagt op diverse terreinen bij aan de biodiversiteit, maar tot nu toe ontbrak een gericht beleid. In het Algemeen Bestuur van 25 februari is hier nader invulling aan gegeven. Uit de notitie blijkt dat het waterschap op diverse terreinen hard werkt om de biodiversiteit te verbeteren zoals bij herinrichting van beken, natuurvriendelijke oevers en vispassages.

Motie

Namens Water Natuurlijk sprak fractievoorzitter Obe Brandsma zijn waardering uit voor de notitie biodiversiteit, maar hij vond in het huidige invulling het waterschap te veel leunen op initiatieven van derden. Water Natuurlijk is van mening dat het waterschap zelf verantwoordelijkheid moeten nemen en hiervoor moeten stáán.

In een motie vroeg Brandsma het dagelijks bestuur om biodiversiteit te betrekken bij alle beleidsvoorstellen die betrekking hebben op inrichting en beheer, en om biodiversiteit integraal te betrekken bij de bedrijfsvoering. In het Algemeen Bestuur werd de motie door alle partijen unaniem ondersteund.