Een belangrijk uitgangspunt daarbij is het beperken van de gevolgen van klimaatverandering zoals wateroverlast, watertekorten en verdroging.  Over de aanpassingen in het werkgebied neemt het Algemeen Bestuur van het waterschap op dinsdag 10 juli een besluit.

Het vertrekpunt voor het nieuwe beleid voor waterschapzorg is de harmonisatie van het waterbeheer in de gebieden van de voormalige waterschappen Reest en Wieden en Groot Salland. Het resultaat is aanpassing van de legger gericht op een robuust stelsel van watergangen met bijbehorende gemalen en stuwen dat voorziet in voldoende water, wateroverlast zoveel mogelijk voorkomen en een goede waterkwaliteit. Het waterschap zal de watergangen waar relatief veel water doorheen gaat zelf onderhouden. Grondeigenaren en pachters onderhouden de watergangen waar minder water door gaat, maar die wel belangrijk zijn voor een goed functionerend watersysteem. Het waterschap gaat daarom ook controleren of het onderhoud goed is uitgevoerd. Achterstallig onderhoud mag immers niet leiden tot wateroverlast of beperkingen in de aanvoer van water.  

Bij het maken van nieuwe onderhoudsplannen houdt het waterschap zoveel mogelijk rekening met de wensen van de eigenaren en gebruikers. Ook de mogelijkheden voor maaiselverwerking kunnen veranderen. Het tijdstip van maaien kan soms in overleg worden bepaald. 

Het waterschap vindt het belangrijk dat mensen kunnen genieten van water. Dit wil het bestuur mogelijk maken op en langs het water, voor zover dit samen kan gaan met de waterbeheertaak. Een deel van de dijken, onderhoudspaden en wateren wordt opengesteld voor wandelen, ongemotoriseerd varen en schaatsen. Initiatieven van bewoners en ondernemers, zoals wandelroutes of het uitzetten van schaatstochten in de winter zijn welkom en bespreekbaar.