De groep artsen vindt het onverstandig om windturbines dichtbij woonwijken te plaatsen, omdat een gedegen onderzoek naar de mogelijke gevolgen ontbreekt. Voor de VVD voldoende reden om door middel van Schriftelijke Vragen navraag te doen bij Gedeputeerde Staten welke ‘afstandsregels’ er gelden binnen de Overijsselse verordening.

Woordvoerder Ruimtelijke Ordening Dinand Leferink: “Zeer recent is er in de Provincie Noord-Holland gepoogd de zogeheten ’zeshonderd meter afstandsregels’ terug te brengen naar maximaal 350 meter”. Omdat de VVD-fractie benieuwd is welke afstandsregels er gelden in Overijssel, heeft zij het college gevraagd of de Overijsselse verordening vaste afstandsregels tussen stad- en dorpsranden enerzijds en de eventuele te plaatsen windmolens en of aanleg zonneparken anderzijds kent. En zo ja welke afstandsregels staan er dan in de verordening?  

Ook wil zij graag weten of GS voornemens is in de Nieuwe Omgevingsvisie de afstandsregels windmolens en/of zonneparken ten opzichte van stads- en dorpsranden te verkleinen, dan wel te verruimen, dan wel ter discussie te stellen? Leferink: “Het is natuurlijk uitstekend dat we het milieu willen beschermen door middel van de inzet van duurzame energie, daar willen we niets aan afdoen. Maar we hebben ook zorg te dragen voor het welzijn van onze inwoners”. Het is goed toeven in Overijssel en dat wil de VVD graag zo houden!”