Wethouder Carlo Verhaar: “Elke gemeente in Nederland moet een bijdrage leveren aan het grootschalig opwekken van duurzame energie door zonneparken of windmolens. Wij willen deze gebieden langs de A1 aanwijzen als zoekgebied voor windmolens. We gaan daarover eerst in gesprek met raad en omwonenden. Uit een representatieve peiling bleek dat onze inwoners een plek langs de snelweg de beste plek vinden voor windmolens. Als je daar woont, begrijp ik dat je daar anders tegenaan kunt kijken.” 

Trechteren 

Het onderzoek uit 2018 naar plekken waar windturbines volgens wet- en regelgeving mogelijk zijn, is geactualiseerd. Vanwege het wegvallen van militaire laagvliegroutes, is het aantal mogelijke locaties gestegen naar 15. De gemeente heeft dit onderzoek aangevuld met een ruimtelijke afweging. Zo is gekeken naar landschappelijke kwaliteit en cultuurhistorie. Zo vielen diverse locaties af. 

Combineren 

Ook is bij de beoordeling gekeken naar kansen om een ontwikkeling van een windmolen te combineren, bijvoorbeeld met waterbuffering-of berging en met grootgebruikers. De gekozen gebieden liggen in de nabijheid van de grote energievragers op A1 Bedrijvenpark Deventer en Kloosterlanden. Dat geeft mogelijkheden om vraag en aanbod aan elkaar te koppelen. 

Raadpleging 

Grondeigenaren en bewoners, de participatiegroepen van de Regionale Energie Strategie (RES), het bedrijfsleven en de maatschappelijke en bestuurlijk partners worden de komende maanden geraadpleegd over het voorgenomen besluit van het college. Daarnaast wordt de gemeenteraad gevraagd om wensen en bedenkingen. In het voorjaar van 2021, als de gemeenteraad alle resultaten van de raadpleging heeft, valt het uiteindelijke besluit. 

Status 

Er is nog geen concreet plan voor het plaatsen van windmolens in deze gebieden. Zo ver is het nu nog niet. Het aanwijzen van gebieden maakt duidelijk waar gezocht kan worden. De komende maanden werkt de gemeente de spelregels voor windontwikkeling uit. Ook kijken ze hoe inwoners en betrokkenen minstens 50% eigenaar van windprojecten kunnen worden en hoe opbrengsten in het gebied ingezet kunnen worden. 

RES 

Het aanwijzen van plekken waar windmolens kunnen komen, is onderdeel van de RES. Alle regio’s in Nederland moeten als gevolg van het klimaatakkoord plannen maken voor het opwekken van duurzame energie. In het voorjaar van 2021 besluit Deventer over het eigen aandeel als onderdeel van de RES West-Overijssel.