Het terrein ligt al jaren braak en wordt op dit moment gereedgemaakt voor de bouw van een groot recyclingscentrum van de gemeentelijke afvalverwerker Circulus-Berkel. In 1993 werd de vervuilde lokatie geïsoleerd. Er werden damwanden en een afdekking gebouwd rondom de vervuilde grond. In 2008 werd er een leeflaag van grond aangebracht.

Naar aanleiding van een artikel in de Stentor werden er raadsvragen gesteld. Tijdens de werkzaamheden op het terrein is geconstateerd dat er water direct op het riool werd geloosd. Ook de inmiddels 10 jaar oude leeflaag was inmiddels zwaar vervuild met het giftige HCH (hexochloorcyclohexaan).

Volgens het gemeentebestuur is er geen sprake van illegale lozing van grondwater. Er is wel oppervlaktewater geloosd dat in aanraking is geweest met verontreinigende grond, hetgeen de aannemer wel had moeten melden. Toch vinden zij dat de vervuiling geen gevolgen heeft voor het gebruik van het terrein.