Binnen het politieteam IJsselland-Zuid vindt die samenwerking uiteraard plaats tussen de drie gemeenten die vallen binnen het werkgebied. De jaarcijfers worden daarom dit jaar voor het eerste gepresenteerd door de drie gemeenten gezamenlijk. In alle drie de gemeenten maken burgemeester, openbaar ministerie en politie samen de keuze over welke vormen van criminaliteit op dat moment lokaal de aandacht vragen. 

Kijkend naar de cijfers voor 2018 waren in IJsselland-Zuid de opvallendste dalers de inbraken in woningen, de winkeldiefstallen en de geweldsdelicten. De opvallendste stijger is de inbraken in schuren/tuinhuis/garages. Overigens geldt dit alleen in de gemeente Deventer. In de andere twee gemeenten daalde ook dit feit.  

Een woninginbraak is een voorbeeld van een high impact crime, misdrijven die grote impact hebben op de veiligheidsbeleving van de burger. Gemeente en politie hebben de laatste jaren veel aandacht besteed aan bewustwording en preventief gedrag. Mede hierdoor is het totaal aantal woninginbraken in 2018 afgenomen. Daarbij waren de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe de sterkste dalers. In de gemeente Raalte was sprake van een lichte daling.   

Het aantal inbraken in schuren/tuinhuis/garages binnen de gemeente Deventer is gestegen. Overigens is inmiddels een veelpleger aangehouden die verdacht wordt van meerdere van deze inbraken. Mogelijk is hierdoor de stijging te verklaren. 

Opvallend is ook dat in alle drie de gemeenten het aantal winkeldiefstallen afneemt. Er komen minder aangiftes binnen, maar het is onzeker of het aantal winkeldiefstallen ook daadwerkelijk afneemt. Om deze cijfers te duiden wordt daarom samen met het Keurmerk Veilig Ondernemen gekeken naar mogelijke oorzaken die aan deze daling ten grondslag liggen.   

De twee kort na elkaar gepleegde plofkraken in Deventer zijn een voorbeeld van georganiseerde criminaliteit. Desondanks blijft deze vorm van criminaliteit ook vaak onzichtbaar. Het uit zich bijvoorbeeld in de vorm van fraude, heling, intimidatie en hennepteelt. Vanwege de ernst en heftigheid is voortdurende en intensieve aandacht voor dit thema noodzakelijk. Dit vraagt om goede samenwerking tussen de ketenpartners, maar ook oplettendheid van burgers. In 2019 gaan we in het hele werkgebied kijken hoe we dit effectiever kunnen aanpakken.  

“Het is goed om te zien dat de trend van dalende criminaliteitscijfers zich ook in 2018 heeft voortgezet,” aldus burgemeester Ron Konig van Deventer. “We zien ook dat het oplossingspercentage van misdrijven is gestegen. De goede samenwerking tussen de veiligheidspartners draagt echt bij aan de veiligheid in Deventer. De gebiedsgerichte en persoonsgerichte aanpak in Deventer loopt goed en dat heeft effect. Tegelijkertijd vragen nieuwe vormen van criminaliteit, zoals internetfraude, in 2019 extra aandacht.”  

Martijn Dadema, burgermeester van Raalte is ook tevreden met de cijfers. “Dalende criminaliteit en een positiever veiligheidsgevoel. Dat is wat we de afgelopen jaren in de gemeente Raalte met elkaar bereikt hebben,” zegt hij. “En daar ben ik als burgemeester trots op. Dat wil niet zeggen wat we nu op onze lauweren rusten. De komende jaren willen we deze trend doorzetten, met als speerpunten: zorg en veiligheid, ondermijning, high impact criminaliteit en een weerbare samenleving.”  

Ton Strien, burgermeester van Olst-Wijhe: “De cijfers over 2018 laten opnieuw op veel fronten een daling zien van het aantal geregistreerde misdrijven in Olst-Wijhe. Het aantal woninginbraken is met slechts 11 historisch laag. Dat is grotendeels te danken aan de alertheid van onze inwoners die deelnemen aan de Whatsapp-groepen, burgernet en het donkere dagen offensief. Inwoners en ondernemers maken er werk van om de woon- en werkomgeving veilig te houden. Helaas worden ook in onze gemeente inwoners en bedrijven slachtoffer van fraude. Dat kan gaan om oplichting op Marktplaats met het niet betaald of geleverd krijgen, of met nep-merkartikelen. De politie heeft een nieuwe werkwijze om dit soort fraude aan te passen.“