In de visie ‘Van Wieg naar Werk 5.0’, uit 2019 staat dat de gemeente jaarlijks een uitvoeringsplan opstelt. Hierin staat aan welke initiatieven de komende tijd uitgevoerd worden. Deze initiatieven sluiten aan op de missie, visie en doelstellingen uit ‘Van Wieg naar Werk 5.0’. Het uitvoeringsplan wordt ieder jaar geactualiseerd, op basis van ervaringen, evaluaties en veranderende situaties. 

Voorkomen van beroep op specialistische hulp 

De gemeente zet in op preventie, de verbinding jeugdhulp-onderwijs, de toegang tot jeugdhulpverlening, maatwerk en monitoring. Doel is te zorgen voor een samenleving waarin jeugdigen zorgeloos en veilig kunnen opgroeien en minder beroep hoeven doen op specialistische hulp. 

Extra geld voor preventieprojecten 

In het uitvoeringsplan staan ook projecten die worden betaald met het extra geld dat de komende drie jaar voor jeugdhulp beschikbaar is gesteld vanuit het Rijk. Die projecten zijn of worden de komende tijd ontwikkeld in samenwerking met relevante partijen in de gemeente. 

Voorkomen dat jongeren thuis zitten 

Er is in het plan veel aandacht voor het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs, welzijn, jeugdhulp en zorg. In het coalitieakkoord is opgenomen dat de gemeente met alle betrokken partijen afspraken maakt over het voorkomen dat jongeren zonder startkwalificatie en zonder baan thuis zitten.