In de uitvoeringsagenda Vitaal Platteland staat hoe de komende jaren de leefbaarheid van het platteland versterkt kan worden. 

In de dorpen is het aantrekkelijk om te wonen, werken en verblijven, nu en in de toekomst. Een voorzieningenniveau dat aansluit bij de behoeften van bewoners is daarvoor van belang. 

Samen de schouders eronder 

Wethouder Liesbeth Grijsen: “Dorpsbewoners weten zelf prima wat er speelt en waar behoefte aan is. Zij nemen zelf veel initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid en hebben veel draagvlak. Neem de nieuwbouw van het NoaberLookaal. Looënaren zetten daar nu samen de schouders onder. Met de uitvoeringsagenda sluiten we graag aan bij dat soort eigen initiatieven.” 

Streekproducten 

Herkenbare producten uit de eigen omgeving versterken de binding tussen stad en platteland en bieden kansen voor nieuwe economische activiteiten op het platteland en in de dorpen. In het coalitieakkoord is dan ook afgesproken de afzet van streekproducten te stimuleren. Dit heeft een plek gekregen in de uitvoeringsagenda.