Raster en EHL zijn zich er van bewust dat schoolse- en niet-schoolse problematiek van invloed is op het dagelijks leven en schoolprestaties van jongeren. Beide organisaties geven aan dat zij zich optimaal gaan inzetten om jongeren met thuis-, school- en gedragsproblematiek zo effectief mogelijk te begeleiden en ondersteunen.
EHL en Raster streven er naar de jongeren te laten opgroeien tot zelfredzame, participerende burgers met een kansrijke toekomst. “Door vanuit onderwijs en jongerenwerk goed met elkaar samen te werken, bieden we jongeren de beste kansen en mogelijkheden om op te groeien. Daarom zoeken we elkaar op en stemmen interventies op elkaar af”, zegt Wiebo Spoelstra van EHL. Jolanda Knorren van Raster voegt toe: “We werken er samen aan dat zij hun schoolcarrière afronden met bij voorkeur een diploma. Door nauw samen te werken vergroten we echt de impact van ons werk en wordt die kans alleen maar groter.”
EHL heeft Raster benaderd voor samenwerking met de jongerencoaches. De coaches hebben specifieke kennis over jongeren en hun leef achtergronden. Ook kunnen zij goede interventies doen in het contact tussen school en de leefwereld van jongeren (buurt, thuis en online). En een jongerencoach kan samenwerken met docenten die lesgeven aan deze leerlingen. Soms voert de coach gesprekken op school met de jongere, bijvoorbeeld in de kennismakingsperiode waarin veel nieuw is. Dat de coach ook in schooltijd met deze leerlingen kan werken, draagt bij aan het voorkomen of bijstellen van onrustsituaties.