De afgelopen jaren is er flink geïnvesteerd in ‘stenen’, maar de wijk kreeg ook sociaal een impuls. Bovendien is er gewerkt aan een Huis van de Wijk, een Kindcentrum, Gezondheidscentrum, Jongerencentrum en het winkelplein Deltaplein.  

In de Rivierenwijk zijn 485 verouderde woningen gesloopt en daar komen in totaal 514 woningen voor terug (waarvan een aantal nog gebouwd moet worden): 

  • 333 woningen sociale huur (appartementen, grondgebonden woningen en zorgwoningen); 
  • 81 woningen in de vrije sector, zowel huur als koopwoningen (appartementen en grondgebonden woningen). 

Tot eind 2021 wordt er nog doorgebouwd. In De Venen worden nu 58 grondgebonden woningen en 43 appartementen gebouwd. Aan de Merwedestraat kunnen nog 6 woningen komen en aan de Roerstraat 32 appartementen. 

Tenslotte is de gebiedsvisie voor Aan de Dijk klaar en volgt het bestemmingsplan dit jaar. In het deel hiervan dat hoort tot het Centraal gebied, komen nog 36 grondgebonden woningen en 24 appartementen. Nog eens zo’n aantal woningen wordt door ontwikkelaars gebouwd op onder meer het kwekerijterrein.  

De 2 wijkdelen zijn nu echt met elkaar verbonden. Dit komt door de herinrichting van de Amstellaan met een autoverbinding en een verbinding voor langzaam verkeer, het Kindlint. Ook het Venenpark is vernieuwd en verbindt de beide wijkdelen met elkaar. 

Van 2008 tot 2011 is het sociaal programma ‘Rivierenwijk Krachtwijk!’ uitgevoerd. Daarna is het sociaal programma steeds meer ingebed in het reguliere wijkwerk. Sociale projecten waaraan is gewerkt: Samen naar school, Aanval op de schooluitval, Actief aan de slag, Deltadeals, Rivierenwijk beweegt en Ondernemende wijk. 

Tijdens de herstructureringsperiode dacht de Kopgroep actief mee over de vernieuwing van de wijk. Deze groep bestond uit actieve en betrokken wijkbewoners, die zich sterk maakten voor hun wijk en kritisch keken of bewoners voldoende inspraak hadden in alle plannen.