Aanleiding voor het onderzoek waren zorgen over de uitvoering, de effectiviteit van de re-integratie en het relatief grote aantal uitkeringen in de gemeente. Ondanks dat de commissie concludeert dat het beter gaat, ontbreekt het nog aan zicht op de doeltreffendheid van de re-integratie en blijven er zorgen over de ontwikkeling van het aantal uitkeringen.

Tekort

Er is in Deventer nog steeds sprake van een tekort op het bijstandsbudget, al is gebleken dat de hele regio met een vergelijkbare ontwikkeling kampt. Daarnaast blijkt uit een vergelijking met soortgelijke gemeenten dat de ontwikkeling van het uitkeringsbestand in Deventer steeds meer in de pas gaat lopen met de rest van het land. De oorzaak van het tekort moet daarom gezocht worden in het beperkte budget dat landelijk beschikbaar is en meer specifiek de verdeling hiervan. Dit neemt de zorgen niet weg maar geeft wel richting aan de mogelijke oplossingen, aldus de gemeente.

Aanbevelingen

Directe oplossingen zijn er overigens niet. Om het inzicht en de sturingsmogelijkheden van de gemeenteraad te vergroten heeft de commissie een aantal aanbevelingen opgesteld. Ze richt zich daarbij niet alleen op de Gemeenteraad, maar ook op andere belangrijke spelers zoals het college van B&W, de ambtelijke organisatie en Deventer Werktalent.

Belangrijk daarbij is explicieter te maken wat de gemeente wil bereiken (contract) vaker het gesprek aan te gaan of een werkbezoek af te leggen aan een uitvoeringsorganisatie (contact).

Werkmakelaar Oost

Het onderzoek richt zich specifiek op de periode vanaf 1 januari 2015 tot het moment waarop het onderzoek is gestart (juli 2017). Concreet betekent dit dat recente ontwikkelingen, zoals die rondom Werkmakelaar Oost, niet zijn meegenomen.