Onderzoek

Schoolbesturen en gemeenten zijn gedeeld verantwoordelijk voor de kwantiteit en kwaliteit van de schoolgebouwen en daarmee ook (in)direct voor het onderwijs aan de leerlingen. De gemeente is verantwoordelijk voor de realisatie van nieuwbouw, renovatie, tijdelijke bouw en uitbreiding van schoolgebouwen.

De Rekenkamercommissie (RKC) heeft besloten onderzoek te doen naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gemeentelijk onderwijshuisvestingsbeleid. Dit om de raad meer inzicht daarin te geven. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een extern onderzoeksbureau, waarbij gebruik wordt gemaakt van een interne begeleidingscommissie van 3 leden uit de Rekenkamercommissie. Volgens de gemeente Deventer is afronding van het onderzoek voorzien in het derde kwartaal van 2020.

Maatschappelijke ontwikkelingen 

Bovendien spelen diverse maatschappelijke ontwikkelingen een rol binnen onderwijshuisvesting, zoals de verschillen tussen gemeenten in leerlingenpopulatie, leerlingendaling en diverse vormen van onderwijs. Sommige scholen hebben te maken met krimp, leegstand en zelfs sluiting en in andere gebieden is het ingewikkeld voor kinderen om onderwijs te volgen in hun directe woonomgeving. De RKC heeft het voornemen om allereerst het beleid en de uitvoering te analyseren en vervolgens te bepalen welke risico’s en kansen aan de orde zijn in de toekomst. 

Rekenkamercommissie Deventer 

De Rekenkamercommissie bestaat uit externe leden en raadsleden. De Rekenkamercommissie doet onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. De commissie kan de raad ondersteunen bij het tot stand komen van beleid.