Verontreinigingen als gevolg van industriële activiteiten, bemesting van landbouwgrond en het gebruik van bestrijdingsmiddelen bedreigen de kwaliteit van het grondwater. De provincies Gelderland en Overijssel stellen regels om verontreinigingen te voorkomen. De rekenkamer gaat onderzoeken in hoeverre de provincies er in slagen het grondwater voor de drinkwatervoorziening tegen verontreinigingen te beschermen. De resultaten van het onderzoek geven Provinciale Staten inzicht in de effectiviteit van het gevoerde beleid. Het onderzoek zal voor de zomer van 2019 openbaar worden gemaakt.