Verschillende fracties vroegen eind vorig jaar al aandacht aan het college van B&W voor dit probleem. De rattenplaag tast vooral de leefbaarheid in de wijken en de volksgezondheid aan. Het college gaf aan het begin van dit jaar aan met een plan van aanpak te komen. De gemeente kwam in mei met dit plan en gaf hierin aan de bewoners wel te willen helpen. Maar gaf tegelijkertijd te kennen niet te kiezen voor de inzet van de extra maatregelen, waarvoor ook een budget van €50.000,- nodig is.

De PvdA fractie heeft nu weer aandacht gevraagd voor het rattenprobleem door vragen te stellen aan het college.

  1. Wat is op dit moment de stand van zaken m.b.t de rattenoverlast in verschillende wijken, in vergelijking met de situatie van eind vorig/ begin dit jaar? Is er sprake van beheersing en de gewenste afname die ook beschreven werden in het plan van aanpak en de raadsmededeling van mei?
  2. Bent u het met ons eens dat de huidige situatie met een nog oplopende aantal meldingen voor 2018 niet overeenkomt met de in het plan van aanpak beschreven beheersbaarheid en met de argumenten onderbouwde doelstelling dat: “de ervaren overlast van ratten wordt zoveel mogelijk Het aantal ratten wordt beheerst en het aantal meldingen van ratten in de openbare ruimte is uiterlijk vanaf eind 2021 terug op het niveau van het aantal meldingen in 2010 (totaal 20 meldingen per jaar).”? Zo ja, wat betekent dit voor uw inzet? Zo nee, waarom niet?
  3. In de inleiding van het plan van aanpak staat “Ondanks de toename van het aantal meldingen is in Deventer de overlast nog steeds beheersbaar. In het plan van aanpak zijn aanvullende maatregelen beschreven die ervoor zorgen dat de problematiek beheersbaar blijft.” Is het college het met de PvdA-fractie eens dat in lijn met deze zinsnede en inzet van de gemeente, de noodzakelijke beheersbaarheid dus wel afhangt van de (extra) maatregelen die beschreven staan in het plan van aanpak maar waarvoor nu nog geen middelen zijn vrijgemaakt? Zo ja, wat betekent dit voor uw inzet om alsnog middelen vrij te maken? Zo nee, waarom niet?
  4. Op welke wijze heeft de gemeente tot nu ondersteuning geboden aan bewoners die overlast van ratten ondervinden en of nabij hun woning zowel in het verhelpen van de overlast als in het voorkomen van nieuwe klachten?
  5. Hoe beoordeelt het college uiting van de bewoners in de wijk Zandweerd in berichtgeving dat zij er niet doorkomen bij de gemeente om te komen tot een rioolinspectie om te kijken of er sprake is van openingen en gaten waardoor ratten de woningen in kunnen komen? Klopt dit signaal en heeft een dergelijke inspectie nog niet plaatsgevonden? Zo ja, waarom niet en kan dit eventueel alsnog gedaan worden, eventueel in lijn met reeds geplande inspecties of onder houd aan rioolsystemen?
  6. Is het college alsnog bereid om de benodigde 50.000 euro aan structurele inzet beschikbaar te stellen voor extra inzet, gericht op het beheersen en verlagen van het aantal meldingen en de overlast? Zo nee, waarom niet?