De PvdA streeft ernaar dat er meer ruimte komt voor dergelijke collectieve wooninitiatieven. PvdA-wethouder De Geest deelde recent aan de gemeenteraad hier meer werk van te gaan maken. PvdA-fractievoorzitter Jantine Sijbring: “We steunen de inzet van de wethouder en staan achter deze moderne woonvorm, die mogelijkheden moet gaan bieden voor zowel lagere als hogere inkomens en waarbij het mooi is dat hier in Deventer ook plek voor wordt gezocht.”

Initiatieven
In de tweede fase van de nieuwe wijk Steenbrugge is voorzien om 15% van de kavels vrij te maken (ongeveer 80 kavels). Binnenkort komt er een voorstel naar de raad om op de locatie Wittenstein in de wijk Borgele de mogelijkheid te creëren voor een gezamenlijk bewonersinitiatief. Hierbij zou het kunnen gaan om een locatie van 10 tot 15 woningen. Ook in het groene en innovatieve nieuwbouw-project ‘Tuinen van Zandweerd’ wordt hier ruimte voor vrijgemaakt. De locatie Eikendal heeft nog ruimte voor een woonvorm met 5 à 6 woningen in collectief particulier opdrachtgeverschap. Onderzoek en gesprek met verschillende initiatiefgroepen moeten de haalbaarheid en verdere invulling gaan bepalen.

Nieuw is dat binnen de gemeentelijke organisatie een loket wordt ingericht waar mensen met bouwinitiatieven zich kunnen melden, en waaruit informatie kan worden verstrekt over de mogelijkheden en procedures in Deventer.