De afspraak stelt dat er éér natuurherstel bereikt moet zijn vóórdat er economische ontwikkelingen plaats mag vinden. Dit geeft de situatie op dat natuurherstel lijkt te stagneren, terwijl er juist vooruitgang geboekt moet zijn.

Samen werkt beter

Samen werkt beter zet zich in voor een duurzame ontwikkeling van het landelijk gebied in Overijssel, in verbinding met het stedelijk gebied. Daarmee zorgen de veertien betrokken Overijsselse organisaties voor een goede balans tussen economie en ecologie. Uitvoeren van de herstelmaatregelen voor de Natura 2000-gebieden kan niet zonder vertrouwen aldus de partners binnen Samen werkt beter.

Daarbij is het de kunst een balans te vinden tussen ecologie en economie, want natuurherstel en economische ontwikkeling hangen nauw met elkaar samen. De gezamenlijke partners zijn er dan ook trots op dat deze samenwerking heeft geleid tot door alle partijen gedragen plannen in verschillende Natura 2000-gebieden (zoals het Springendal en Dal van de Mosbeek, Landgoederen Oldenzaal, Uitwaarden Zwarte Water en Vecht en Punthuizen- Stroothuizen).

De uitspraak van de Raad van State legt een zware hypotheek op de gebiedsprocessen. Economisch perspectief is een onmisbare voorwaarde om de uitvoering van de plannen mogelijk te maken. Door de uitspraak van de Raad van State zijn nieuwe afspraken en beleid op landelijk niveau nodig. Daarom vragen de partners de minister om hierin met spoed te voorzien.

Steun van de Provinciale Staten

De Samen werkt beter-partners roepen ook Provinciale Staten op tot steun. De spanning tussen landbouw en natuur kan door de uitspraak van de Raad van State gemakkelijk escaleren. Dit werkt alleen maar contraproductief, terwijl natuurherstel juist noodzakelijk is om economische ontwikkeling mogelijk te maken.

Provinciale Staten doen er goed aan om de Partiële herziening van de Omgevingsverordening op korte termijn te bespreken. Dit voorstel beoogt om natuurherstelmaatregelen vrij te stellen van een vergunningplicht zodat geen onnodige vertraging optreedt bij de uitvoering.