Mediastad Deventer (MSD) is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. U vindt hier nieuws, en informatie over onze omroep en onze radio- en tv-uitzendingen. Onze redactie doet er alles aan de website actueel te houden en van de juiste informatie te voorzien. Ziet u desondanks iets wat niet correct, onvolledig of verouderd is? Laat het ons vooral weten: Redactie@deventerrtv.nl.

 Wanneer u meent  rechthebbende te zijn van een op de website van MSD gepubliceerde tekst en/of beeldmateriaal, dan vragen wij u ons dit te melden: Redactie@deventerrtv.nl.

Aan de informatie die u op deze website vindt, kunt u geen rechten ontlenen.

Alle informatie die u ons verstrekt, behandelen we vertrouwelijk. Persoons- of adresgegevens gebruiken we uitsluitend waarvoor u deze heeft verstrekt.

Auteursrecht/Intellectueel eigendomsrecht

Alle op de site beschikbare content, waaronder begrepen teksten, afbeeldingen, vormgeving (inclusief logo’s), databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, logo’s, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, zijn  eigendom van en/of in licentie gegeven aan Deventer radio en televisie en worden beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, databankrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten blijven bij MSD rusten en gaan dus op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang hebben en/of krijgen tot de site, tenzij anders overeen gekomen en/of dit uit de wet voortvloeit.

Gebruik van deze site

Het vanuit commercieel oogpunt verveelvoudigen, kopiëren en/of verspreiden in welke vorm dan ook van deze informatie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van MSD.

Vrijwillige bijdrage

U kunt een vrijwillige bijdrage leveren aan de site.  Daarvoor hanteren we wel een aantal regels:

 • Levert u een bijdrage, dan gaan we ervan uit dat u de algemene normen en waarden van het maatschappelijk verkeer en de wettelijke regels altijd in acht neemt; dat wil onder andere zeggen dat u geen kwetsende, grievende, of aanstootgevende bijdragen aanlevert en/of indient.
 • Als u een bijdrage levert, garandeert u Mediastad Deventer over alle (intellectuele) eigendomsrechten op de aangeboden bijdrage(n) te beschikken en vrijwaart u ons voor mogelijke aanspraken van derden terzake.
 • Gezien het culturele, maatschappelijke en non-profit-doel van deze site is het niet mogelijk een vergoeding te betalen voor het publiceren en raadplegen van het beschikbaar gestelde materiaal.
 • Alle rechten ten aanzien van bijdrages die u aanlevert, worden – tenzij anders afgesproken – overgedragen aan Mediastad Deventer en worden zo eigendom van MSD. MSD kan de bijdragen onbeperkt gebruiken en exploiteren, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot het gebruik ten behoeve van televisie- en radioprogramma’s.
 • Mediastad Deventer behoudt zich het recht voor om bijdragen die kwetsend, grievend, aanstootgevend, commercieel of niet ter zake doende zijn te weigeren of te verwijderen.

Privacy

Mediastad Deventer gaat zorgvuldig om met uw gegevens. We houden ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Gegevens verstrekken we niet aan derden. Wel zijn ze van nut voor een goede dienstverlening aan de gebruikers van onze tv- en internetdiensten. De gegevens worden via Graphlr zodanig beveiligd dat onbevoegden er geen misbruik van kunnen maken.

Acties

Voor acties en prijsvragen van Mediastad Deventer via deze site gelden de volgende bepalingen:

 • Deelname aan een actie van Mediastad Deventer is gratis.
 • Medewerkers van Mediastad Deventer zijn uitgesloten van deelname aan acties via deze site
 • Iedereen mag per prijsvraag één keer meespelen.
 • De gegevens van deelnemers komen in de database van Mediastad Deventer en gebruiken we mogelijk voor marketingdoeleinden.
 • De gegevens van deelnemers geven we niet aan derden af.
 • De winnaars ontvangen persoonlijk bericht van Mediastad Deventer
 • De prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 • De prijzen kunnen niet in geld worden ingewisseld.
 • Acties of promoties via sociale media van Mediastad Deventer zijn op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door de betreffende sociael media waarop ze geplaatst zijn, zoals bijvoorbeeld Facebook of Twitter.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Mediastad Deventer is te allen tijde gemachtigd om bij (verdenking van) misbruik deelnemers uit te sluiten van deelname.