Het Kinderrechtenverdrag kwam in 1989 tot stand binnen de Verenigde Naties. Dit was het eerste internationale juridisch bindende document dat burgerlijke, politieke, economische. sociale en culturele rechten combineerde. Vier basisprincipes vormen de rode draad: (1) het belang van het kind, (2) het recht op leven, overleven en ontwikkeling, (3) participatie en (4) non-discriminatie.  

Alle landen van de wereld hebben het Kinderrechtenverdrag ondertekend en geratificeerd met uitzondering van de Verenigde Staten. Om de vijf jaar moeten de lidstaten een rapport indienen met daarin de stand van zaken over de kinderrechten. De laatste rapportage van Nederland was in 2020.  Het Kinderrechtencollectief bestaat uit UNICEF, Defence for Children, Kinderpostzegels, de Nationale Jeugd Raad, Save the Children en een aantal andere organisaties.  Alle kinderrechten zijn even belangrijk en vormen onderling een geheel.  

Echter, wat weten Nederlandse kinderen over hun rechten? Leren ze hierover op school? Zijn hun ouders en leerkrachten ermee bekend? Zou kennis en toepassen van kinderrechten een effect kunnen hebben op onze (toekomstige) samenleving? 

10 December is de dag van de mensenrechten. In de week van 6 tot en met 11 december zijn er in Deventer meerdere activiteiten onder de titel Geef mensenrechten de ruimte 

De lezing in het Etty Hillesum Centrum van 11 december zal gaan over de kinderrechten situatie in Nederland. Het wordt een interessante lezing voor volwassenen en kinderen. Huri Sahin is voorzitter van het Kinderrechtencollectief. Zij heeft kinderrechten in haar DNA. Over zichzelf zegt ze: “Deventer is mijn geboortestad. Ik ben opgegroeid in een Turks gastarbeidersgezin. Mijn vader kwam naar Nederland als arbeidsmigrant om te werken. Ik had een goede jeugd. Mijn thuissituatie was heel liefdevol. Ik groeide op in een volkswijk. Pas toen ik naar het VWO ging, ontmoette ik kinderen uit andere wijken en zag ik verschillen, en vooral ook ongelijkheid.” 

Veel kinderen en volwassenen in Nederland zijn zich niet bewust van de Rechten van het Kind. Het is daarom belangrijk dat kinderen, ouders, leerkrachten en andere volwassenen zich realiseren wat het betekent dat kinderen rechten hebben en hoe het hebben van rechten ook verantwoordelijkheden met zich mee brengen.  

De lezing wordt voorafgegaan door een infomarkt van 13.00-16.00 uur over organisaties die zich inzetten voor kinderrechten. Deelname is gratis. U kunt reserveren via  

https://ettyhillesumcentrum.nl/activiteiten/mensenrechtenlezing/