Wethouder financiën Liesbeth Grijsen: “Als gemeente zijn we voor onze financiën in grote mate afhankelijk van de budgetten die we van het Rijk krijgen. Door onduidelijkheid bij het Rijk is er grote onzekerheid bij gemeenten voor de periode na 2022. Ik verwacht daarom op dit moment geen structurele ruimte voor nieuw beleid bij de Voorjaarsnota.” 

Rijksbudgetten 

Alle gemeenten in Nederland hebben last van de onzekerheid van de rijksbudgetten na 2022. Het gaat hier meer specifiek om de volgende zaken: 

  • Jeugdbeleid: Onzeker is of we na 2022 nog de extra gelden voor jeugdbeleid ontvangen. 
  • Herijking van het gemeentefonds: De verdeling van het gemeentefonds over de gemeenten verandert. We weten nog niet wat dit voor Deventer betekent vanaf 2023. 
  • Het gemeentefonds wordt kleiner door de opschalingskorting, de verwachte opbrengst van meer samenwerking en fusies tussen gemeenten. Deze korting is op pauze gezet in verband met corona. Gesprekken hierover lopen nog. 
  • Klimaatakkoord: Tot nu toe is er geen duidelijkheid over de compensatie van de extra kosten die gemeenten moeten maken voor de energietransitie. 

Berichten van het Rijk over de financiële vooruitzichten laten na 2022 een negatieve trend zien. 

Nieuw kabinet 

Duidelijkheid zal nog enige tijd op zich laten wachten omdat er nu een demissionair kabinet is en doordat de formatie mogelijk lang zal duren.