Wethouder Carlo Verhaar: “Onze inwoners scheiden afval al ontzettend goed. Kansen voor nog meer milieuwinst zitten enerzijds in meer grondstoffen zoals hout en puin verzamelen bij de nieuwe milieustraat straks en anderzijds in het verbeteren van de zuiverheid van de grondstoffen.” 

We zien dat de zuiverheid van het gescheiden afval is afgenomen terwijl voor hergebruik de kwaliteit juist omhoog moet. Daarnaast blijkt het bijplaatsen van afval bij ondergrondse containers en het  dumpen van afval een hardnekkig probleem. Ten slotte vragen de arbo-omstandigheden van de medewerkers die glas en papier aan huis ophalen, de aandacht. 

Met de gemeenteraad worden scenario’s besproken. Eén scenario gaat uit van het verbeteren van de huidige manier van werken en minimale investeringen. Het andere gaat uit van meer doorontwikkeling bijvoorbeeld door proeven waarbij bij laagbouw grondstoffen zoals papier en plastic thuis worden opgehaald en dat je restafval moet wegbrengen naar een ondergrondse container.  

De afvalstoffenheffing gaat naar verwachting omhoog omdat landelijk de kosten van afvalverwerking stijgen. Dit komt onder meer door stijgende verwerkingskosten, verhoging van de verbrandingsbelasting, dalende vergoeding van grondstoffen (PMD). 

Op 11 september wordt de uitgangspuntennotitie besproken met de gemeenteraad. Daarna wordt het plan verder uitgewerkt. Daarna zal een nieuw grondstoffenplan ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd.