Ellis Lugtenberg: ‘De boeren willen een stap verder gaan dan ze nu doen met biodiversiteit en willen verbreden naar andere duurzaamheidsthema’s, als bijvoorbeeld stikstof, CO2, opwek van duurzame energie en robuuste watersystemen. In ons bidbook schetsen we een perspectief voor 2030. De inzet van de boeren is dat partijen als overheden, ketenpartijen en maatschappelijke organisaties zich de komende tien jaar verbinden en committeren aan de New Salland Deal.’ 

Landschap is verbindende factor 

De overhandiging aan de gedeputeerde fungeert als aftrap voor gesprekken met deze partijen. De gedeputeerde gaf aan de nieuwe manier van werken van LandvanWaarde te omarmen, omdat zo partijen in Overijssel elkaar weten te vinden en afspraken willen maken over een integrale aanpak, die bijdraagt aan landschap, biodiversiteit, klimaat én een gezonde agrarische bedrijfsvoering Hij deed de toezegging LandvanWaarde (financieel) te ondersteunen bij het op poten zetten van de organisatie die nodig is om de methode van LandvanWaarde verder uit te bouwen. Gert Harm ten Bolscher: ‘Ik heb waardering voor wat Landvanwaarde tot nu toe heeft bereikt. Mooi om te zien dat landschap de verbindende factor in dit gebied vormt. Om een structuur voor gebiedsgerichte aanpak met een structurele beloning op te zetten, stelt de provincie graag een kwartiermaker beschikbaar.’ In april staat een vervolggesprek met LandvanWaarde en de provincie gepland. 

Biodiversiteit neemt toe 

De boeren in Salland-Noord beheren samen zo’n 1.200 hectare landbouwgrond. Met LandvanWaarde hebben deze boeren een bedrijfsnatuurplan gemaakt. Gemiddeld stelt een deelnemer zeven procent van zijn land beschikbaar boor biodiversiteit. Daarmee voegen de 30 LandvanWaarde boeren zo’n 80 hectare aan kruidenrijke randen, plasdrassen, wintervoedselakkers en land met uitgestelde maaidata toe aan de al bestaande natuur- en landschapwaarden. Dit leidt tot betere omstandigheden voor kruiden, vlinders en insecten. Dit maakt het gebied ook weer aantrekkelijker voor vogels en kleine zoogdieren. Vrijwilligers monitoren de veranderingen in biodiversiteit. 

Nieuwe verdienmodellen 

LandvanWaarde organiseert in Salland-Noord de stapeling van nieuwe verdienmodellen voor boeren die werken aan natuur, landschap en biodiversiteit, zodat deze thema’s een serieuze pijler onder de bedrijfsvoering kunnen worden. Het doel is om de ervaringen die in Salland worden opgedaan te vertalen in een regionaal sturingsmodel dat uit te rollen is naar alle andere regio’s in Nederland. Het project eindigt eind van dit jaar. 

LandvanWaarde is een gezamenlijk project van Landschap Overijssel, Stichting Courage en Nationaal Groenfonds en wordt mede mogelijk gemaakt door: Ministerie van LNV, Provincie Overijssel, LTO Noord Fondsen, Stichting Baron van Ittersumfonds in combinatie met het Ridderschap van Overijssel en Waterschap Drents-Overijsselse Delta.