Om al het werk op de verschillende waterthema’s gedaan te krijgen, hield het waterschap rekening met een tekort van 7,7 miljoen euro. Dit kon worden gedekt vanuit de opgebouwde reserves. Na alle inkomsten en uitgaven over 2019 te hebben verwerkt, toont de jaarrekening nog een tekort van 0,7 miljoen euro. Daarmee is het financiële resultaat 7 miljoen euro voordeliger dan aanvankelijk werd begroot.  

“Uitgestelde kosten betekent overigens niet dat we deze kosten niet meer maken, maar dat we deze uitgaven vooruit hebben moeten schuiven”, zegt bestuurder en portefeuillehouder Financiën Herman Odink. “Het werk moet alsnog worden uitgevoerd. Denk aan werkzaamheden en projecten die door PFAS en PAS zijn vertraagd of zelfs extra kosten hebben gemaakt, omdat er aanvullende onderzoeken voor nodig waren. Desondanks kijken we tevreden terug. Binnen de planning en begroting is ook vorig jaar weer veel werk verzet voor veilige dijken en voor schoon en voldoende water voor landbouw, natuur en stedelijk gebied.”  

Reserves
Het waterschap kent de afspraak dat positieve saldo’s uit jaarrekeningen worden toegevoegd aan de reserves. Dit met als doel deze ‘spaarpot’ in te zetten om eventuele stijgingen van de waterschapsbelasting te beperken. “Een afspraak die in deze onzekere tijd  van de coronacrisis extra van belang is”, aldus Odink. “De belastingtarieven voor volgend jaar stellen we in november vastHet is aan ons algemeen bestuur om te bepalen in welke mate én in welk tempo de reserves worden ingezet.”  

Uitdagingen
Net zoals afgelopen jaren, staan ook de komende jaren het waterschap grote uitdagingen te wachten. Odink: “Door de verandering van het klimaat moeten we voorbereid én bestand zijn tegen langere periodes van droogte en tegen periodes van acuut veel water. Schoon water, droge voeten en waterveiligheid vragen kostbare investeringen. Als bestuur kijken we daar kritisch naar.” 

Daarnaast levert het waterschap ook zijn bijdrage aan duurzaamheid en de circulaire economie. Zo wil WDODelta in 2025 energieneutraal zijn. Odink: “Om die ambitie waar te maken, hebben we in 2019 geïnvesteerd in diverse initiatieven, zoals het participeren in windparken en het plaatsen van  zonnepanelen op de terreinen van rioolwaterzuiveringen. Deze investeringen kosten geld, maar leveren op de langere termijn ook weer geld op.”