Zo komen oplossingen voor knelpunten in beeld. Provinciale Staten hebben de Commissie gevraagd te adviseren over de benodigde inhoud van het omgevingseffectrapport. 

De provincie Overijssel wil een omgevingsvisie vaststellen voor de fysiek leefomgeving. In de visie, die voor de langere termijn wordt vastgesteld, legt de provincie de waarden vast die zij belangrijk vindt, de keuzes die zij maakt en de rollen van de provincie en van andere partijen. Voordat de provincie de omgevingsvisie vaststelt, worden de omgevingseffecten ervan onderzocht in een omgevingseffectrapport. Daarin wil zij ook de sociale effecten van de omgevingsvisie onderzoeken. 

De Commissie adviseert om in het rapport de keuzes die gemaakt kunnen en moeten worden duidelijk te benoemen. Kijk bij die keuzes naar onderwerpen die elkaar kunnen versterken, zoals gezondheid, groen en de aanleg van fietspaden, zegt de Commissie. En kijk ook naar onderwerpen die strijdig met elkaar kunnen zijn, zoals gezondheid en veehouderij. Zo komen verschillende opties in beeld die helpen bij het maken van heldere keuzes en bij de realisatie van de doelen voor Overijssel.