De basis voor de aanpak van de wijk is een ambitiedocument. Dit is het uitgangspunt, waarmee de partijen kijken hoe het op ruimtelijk en sociaal gebied beter kan. Gemeente en partners leggen in januari 2019 een concept ambitiedocument voor aan bewoners, waarna op basis van de feedback een definitieve versie volgt voor besluitvorming door college en raad.

Schade inhalen
“Er moet iets gebeuren in de Julianabuurt”, vindt wethouder Jan Jaap Kolkman. “In het uitvoeringsplan Oranjekwartier uit 2008 stond al dat er gerichte investeringen nodig zijn in mensen, openbare ruimte en leefbaarheid, voorzieningen en woningen. Dat is nooit gebeurd, dus we hebben in deze wijk schade in te halen.”

Door de achterstallige aandacht is de Julianabuurt rommelig als het gaat om de openbare ruimte. Er is onvoldoende passend woningaanbod, woningen zijn slecht onderhouden en er spelen sociale problemen. Kolkman: “Er is de afgelopen jaren al veel verbeterd in de wijk Keizerslanden, dit gedeelte is nu aan de beurt.”

Regie gemeente
In de zomer van 2018 heeft de gemeente geconstateerd dat overleggen tussen corporaties, woningeigenaren en projectontwikkelaars onvoldoende perspectief boden voor verbetering van de Julianabuurt. Daarop heeft de gemeente de regierol naar zich toe getrokken.
Het concept ambitiedocument is opgesteld in nauwe samenwerking met Woonbedrijf Ieder1, Eigen Bouw en PHI/Hegeman. Het is een opmaat naar een intentieovereenkomst en uitvoeringsplannen.

Kans
De aanpak heeft vier hoofonderwerpen: woningaanbod, openbare ruimte, sociale balans en ruimtelijke identiteit. Kolkman: “De energietransitie, die overal in Deventer van belang is, komt daar nu bij. Die biedt een uitgelezen kans om alle onderwerpen in één keer goed aan te pakken.” Partners Woonbedrijf Ieder1 en Eigen Bouw willen de bestaande woningvoorraad verduurzamen en de gemeente heeft ambities in het kader van stadswarmte.