Het gaat om bijeenkomsten waarin raadsleden zich een beeldvormen over het onderwerp. Bewoners en andere belanghebbenden uit (buurtgemeenten van) Deventer zijn van harte welkom om hun standpunt of idee over dit onderwerp met de raad te delen. 

Inspreken 

U komt op twee verschillende manieren meespreken over dit onderwerp, namelijk: 

Digitaal (u ontvangt een link waarmee u op 31 maart kunt inspreken) 

Fysiek (u wordt op 7 april – als dit past binnen de geldende coronamaatregelen – op het stadhuis ontvangen) 

De inspreektijd bedraagt maximaal vijf minuten. 

Aanmelden 

Wilt u inspreken? Dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij de raadsgriffie via griffie@deventer.nl of 0570 69 32 32. In verband met de coronamaatregelen ontvangt de griffie uw aanmelding graag voor vrijdag 26 maart. 

Vervolg proces 

De raad geeft het College van Burgemeester en Wethouders wensen en bedenkingen mee over de Windverkenning Deventer en het voorgenomen besluit om de zoekgebieden 3 en 13 uit de Windverkenning Deventer aan te wijzen als focusgebieden. Het College legt voor de zomer een definitief voorstel aan de raad voor. Hierover zal de raad na de zomer een definitief besluit nemen.