Voor 17 bijensoorten heeft Overijssel een groot landelijk belang en hiermee ook een zekere verantwoordelijkheid voor het voortbestaan van deze soorten in Nederland. Het rapport doet specifieke aanbevelingen voor  de moerasmaskerbij, heidebijen, hommels (met name de moshommel), gewone slobkousbij en de bonte viltbij.  Nestgelegenheden creëren, voldoende voedselaanbod gedurende het hele seizoen, een bijvriendelijk beheer van oevers en nader onderzoek zijn belangrijke speerpunten.  

Bijenambassadeurs

Tijdens de druk bezochte bijendag in het Buitencentrum Sallandse Heuvelrug werd ook het onderzoek naar bijeninitiatieven gepresenteerd. Uit het onderzoek blijkt dat mensen met verschillende achtergronden en uiteenlopende organisaties zich inzetten voor betere leefomstandigheden van bijen. Vooral individuele bewoners, lokale natuurorganisaties, imkers en gemeenten zijn actief. Zij zijn gedreven bijen-ambassadeurs bij uitstek. Het planten van de juiste bijvriendelijke bomen en planten, bloemenlinten, bloemrijke akkerranden, het achterwege laten van chemische bestrijdingsmiddelen en bijenkasten/hotels zijn veel genoemde acties. De acties blijven veelal beperkt tot een klein gebied (kleiner dan ½ hectare) en lijken in sommige regio’s ondervertegenwoordigd. Uitbreiding en versterking van de  bijenbeweging in Overijssel is dan ook gewenst. Net als de samenwerking met gemeenten en waterschappen voor bijvriendelijk groenbeheer en het werken aan een beter leefgebied van bijen met agrariërs, natuurbeheerders en recreatieondernemers. 

Ondertekenaars Bijenagenda

Inmiddels hebben al ruim 70 organisaties uit Overijssel de Bijenagenda ondertekend. De Overijsselse Bijendag werd georganiseerd door de de Bijenbeweging Overijssel. Dit is een samenwerking van provincie Overijssel, Natuur en Milieu Overijssel, Landschap Overijssel, EIS Kenniscentrum Insecten, LTO Noord en Imkervereniging Nederland. De Bijenbeweging Overijssel is aangesteld voor 3 jaar om bestaande bijen-initiatieven te ondersteunen, initiatieven met elkaar te verbinden en nieuwe initiatieven te stimuleren om samen te werken aan een samenhangend bijenlandschap in Overijssel.