Grote opgave 

De Nederlandse politiek heeft een doel vastgesteld: in 2030 stoten we in Nederland bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uit dan we in 1990 deden. Op dit moment wordt in zogenaamde Regionale Energiestrategieën gewerkt aan de uitwerking van deze opgave. De groene organisaties onderschrijven deze opgave maar zien tegelijkertijd de spanning met de kwaliteit van natuur en landschap. Toch leveren ze graag een constructieve inbreng; “klimaatverandering is immers een grote bedreiging voor de natuur in Nederland. De energietransitie kun je benaderen als een technische opgave van besparen van CO2 en het opwekken van duurzame energie. Echter, wij zien de mogelijkheden van deze transitie breder en willen de energietransitie inzetten als katalysator voor gebiedsontwikkeling met kwaliteit,” aldus de groene organisaties. “Middelen die in een gebied verdiend worden moeten wat ons betreft ten goede komen aan het gebied.” In de wegwijzer beschrijven ze wat er op provinciaal en gemeentelijk niveau moet gebeuren om de energietransitie ten goede te laten komen aan natuur en landschap. 

Vijf groene ontwerpprincipes  

De energietransitie moet geen bedreiging vormen maar juist kansen bieden voor de natuur en het landschap. LO, OPG en NMO pleiten daarom voor het toepassen van vijf groene ontwerpprincipes. Zo adviseren ze beide RESsen fors in te zetten op besparen, een strategie te voeren om alle daken van zonnepanelen te voorzien, regie te voeren op grootschalige energieprojecten en slimme combinaties te maken met andere maatschappelijke opgaven. Daarbij is het duidelijk dat het vanuit het landschap bekeken in het ene gebied logischer is om met duurzame energieopwekking aan de slag te gaan dan in het andere. Natura 2000 gebieden zijn volgens de groene organisaties bijvoorbeeld niet geschikt voor de opwekking van duurzame energie. Robbert Blijleven (LO) en Leander Broere (NMO) gingen met RTV Oost op stap om te laten zien hoe deze ontwikkelprincipes toegepast kunnen worden. Bekijk de Wegwijzer Energie in het Overijsselse Landschap voor een toelichting op alle ontwerpprincipes.