De afspraken zijn vastgelegd in het samenwerkingsconvenant 18-18+. Betrokken partijen spreken daarin af verantwoordelijkheid te nemen voor de ondersteuning van kwetsbare jongeren bij hun overgang naar volwassenheid. 

Voor een zorgbehoevende jongere die 18 wordt, verandert er ineens veel. Toezicht door jeugdbescherming vervalt, zorgfinanciering vanuit de Jeugdwet stopt, pleegouders hebben formeel geen zeggenschap meer en intramurale zorg stopt. Van 18-plussers wordt verwacht dat zij regie op hun eigen leven hebben en zelf hun problemen kunnen oplossen.    

“Veruit de meeste jongeren kunnen het vanaf hun 18de wel zelf”, vertelt wethouder Jan Jaap Kolkman. “Maar er zijn er die problemen hebben, met leren bijvoorbeeld, werken, wonen of relaties. Of jongeren met een licht verstandelijke beperking, dak- en thuisloze jongeren of voortijdig schoolverlaters. Die problemen verdwijnen niet op hun 18de, daarom houden zij ondersteuning.” 

De gemeente heeft met betrokken jeugdpartners afspraken gemaakt over hoe zij omgaan met kwetsbare jongeren. “De afspraak is: we laten een jongere niet zomaar los als hij 18 wordt. We nemen verantwoordelijkheid en zorgen voor steun. Daar geven we de jongere een stem in, bij voorkeur laten we ze zelf kiezen wie de ondersteuning doet.” 

Het convenant is getekend door gezinscoaches, sociale teams, Jeugdbescherming Overijssel, Stichting Jeugd GGZ, GGD, HalteZPactumAmbiq, ROC Aventus, Samenwerkingsverband, VO Etty Hillesum, Raster, Wonderkids, WSG, Deventer Werktalent, Leerplicht/RMC en team Inkomensondersteuning. Wethouder Jan Jaap Kolkman tekende namens de gemeente Deventer.