Bij warmteprojecten waar bijvoorbeeld restwarmte van bedrijven of afvalwaterzuivering gebruikt kan worden voor het verwarmen van woningen, spelen bedrijven die de netwerken beheren voor elektriciteit, gas en warmte een cruciale rol. Enexis Netbeheer en Enpuls zetten zich in voor integraal netbeheer van elektriciteit, gas en warmte.   

Het Rijk heeft bepaald dat gemeenten de regie moeten nemen in de energietransitie. Deventer stelt hiervoor een Energieplan op. Daarnaast is afstemming nodig in de regio. Enexis Netbeheer, Enpuls en de gemeente Deventer werken samen met andere gemeenten in West-Overijssel aan een regionale strategie.