De gemeente Olst-Wijhe stelt hiervoor de bermen van de Kneu beschikbaar, de weg die vanaf de dijk naar extra groene wijken voert. In het Aardehuis, het Vriendenerf en binnenkort ook de Olstergaard krijgt de biodiversiteit al veel ruimte. Veel bewoners onderhouden hun tuin op een natuurlijke manier. Daarbij houd je de bodem bedekt, en geef je veel verschillende planten een plek, vooral soorten die van waarde zijn voor vrij levende organismen – insecten, vogels, amfibieën, reptielen, en kleine zoogdieren. Bovendien is ook het ondergrondse leven maar wat blij met die bovengrondse diversiteit – de microscopisch kleine levensvormen die we nooit direct zien, maar die zo belangrijk zijn voor de vitaliteit van het hele ecosysteem. Wanneer veel mensen bij elkaar in de buurt voor zo’n rijke plantaardige basis zorgen, heeft dat zichtbaar effect op de biodiversiteit. Ook het Groene Lint zal dit nog versterken. En daarmee gaat Olst-Zuid als geheel steeds meer een inspirerend voorbeeld vormen voor elders, van wat er mogelijk is als verschillende partijen actief samenwerken aan de biodiversiteit. Eetbaar Olst-Wijhe staat uiteraard open voor initiatieven om dat op andere plekken ook te gaan aanpakken.     

Op 20 november gaat de eerste fase van het grotere plan de grond in: vanaf het begin van de Kneu, die bij de rotonde-afslag Olst-Zuid de dijk afrolt, tot aan de Jan Schamhartstraat. Hier blijft de gemeente de bermen als hooiland beheren, maar daarin worden stroken afgeplagd en ingezaaid met bloemenmengsels, zodat er zich blijvende, extra bloemrijke randen kunnen vestigen. Dat inzaaien gebeurt in aanloop naar de 20e; op de dag zelf komen er verschillende soorten grotere bomen bij, waaronder knotwilgen en elzen, en een aantal kortere heggen en bosjes. Hiervoor wordt een bont mengsel van inheemse struiken aangeplant, zoals egelantier, gele kornoelje en Gelderse roos, plus een aantal eetbare soorten zoals hazelaar, zwarte bes en mispel. Een ervaren partij in deze samenwerking is Stichting Hoop Heggen. Net als Eetbaar Olst-Wijhe zelf is deze stichting gevestigd in Olst, en is zij ‘in de prijzen’ gevallen bij het landelijke Deltaplan Biodiversiteitsherstel, dat vanuit haar innovatiefonds kansrijke initiatieven ondersteunt. Andere spelers die meedoen in het project zijn Holsto Tuinen, die de bomen levert, plus een aantal lokale vakmensen zoals van de Agrarische Natuurvereniging Groen Salland 

Het ontwerp is ontstaan vanuit expertise van betrokken groenprofessionals en in overleg met gemeente Olst-Wijhe, Waterschap Drents-Overijsselse Delta, en diverse omwonenden. Daarbij is de buurt uitgenodigd voor een online presentatie; deze is online terug te vinden via bit.ly/GroenLint20nov. De reacties waren vrijwel zonder uitzondering positief, en met de concrete feedback is het ontwerp verder verfijnd en verbeterd. De financiering voor het grondwerk en alle plantgoed voor het Groen Lint komt uit meerdere bronnen: genoemd Innovatiefonds voor biodiversiteitsherstel, het SBNL Natuurfonds, en een subsidie voor vergroening van dorpen en steden van de provincie Overijssel. Met dit soort fondsen en mogelijkheden die er steeds meer bijkomen, kunnen we als burgers direct in onze leefomgeving werken aan meer biodiversiteit en ecologische veerkracht. Tegelijk zorgen we hiermee voor meer variatie en verfraaiing van het landschap. En daarmee wordt deze groeiende woonbuurt ook steeds vitaler en gezonder voor haar menselijke bewoners.