In het zuidelijke deel van het werkgebied van WDODelta zijn de grondwaterstanden zelfs aan de hoge kant. Voor de hooggelegen gebieden geldt een langzaam herstel. Het gaat hierbij om de Sallandse Heuvelrug, het Drents Plateau en de stuwwallen rond Steenwijk en Havelte. Het grondwater op de hoge gronden is volledig afhankelijk van neerslag, omdat het waterschap daar geen water kan aanvoeren. Het herstel van de grondwaterstanden zegt overigens niets over het effect van de droogte op natuur en  landbouw. Deze effecten worden pas op langere termijn duidelijk.  

Door het herstel van het grondwater gaat het waterschap weer over tot het reguliere peilbeheer. Dit betekent dat de waterpeilen in kanalen, weteringen en sloten niet langer hoog worden opgezet om het grondwater op peil te brengen, maar dat er wordt gekeken naar gebiedsspecifieke omstandigheden. In natte gebieden met hoge grondwaterstanden stelt WDODelta de waterpeilen naar beneden bij, zodat er weer ruimte ontstaat om neerslag op te vangen en af te voeren.