Verantwoordelijk wethouder Frits Rorink: “We juichen allerlei initiatieven toe voor woningbouw en nieuwe voorzieningen in de binnenstad. Die maken onze binnenstad prettig en aantrekkelijk. Het is daarbij de vraag hoeveel belang we hechten aan parkeren in de directe nabijheid.” 

Huidige situatie 

Bij herontwikkeling in de binnenstad moeten initiatiefnemers òf voldoende parkeerplekken aanleggen òf een bijdrage storten in het parkeerfonds. Omdat dit niet altijd financieel haalbaar is, wordt ook wel gekozen om het adres geen recht op een parkeervergunning te bieden en te wijzen op de mogelijkheid van een abonnement in een parkeergarage. 

Nieuwe ontwikkelingen 

Autobezit en -gebruik verandert. Zo zien we momenteel een opmars van deelauto’s. Mocht een verplichte bijdrage aan het parkeerfonds vervallen, dan kan daarvoor in de plaats een kleinere bijdrage aan bereikbaarheidsfonds komen. Daarmee kunnen zaken gefinancierd worden die de bereikbaarheid van de binnenstad ten goede komen, zoals goede fietsparkeerplaatsen. 

Parkeermonitor 2019 

Uit de monitor blijkt dat er getalsmatig geen parkeerprobleem is in de binnenstad. Gemiddeld genomen is de helft van de parkeerplekken bezet, op het piekmoment zaterdagmiddag ruim 70%. Het opheffen van parkeren op het Grote Kerkhof heeft weinig effect op parkeerplekken in de omgeving. De Raambuurt en het Bergkwartier hebben een hoge parkeerdruk. 

Proces 

Na de zomer wil het college de discussienota en de parkeermonitor 2019 bespreken met de gemeenteraad. Daarna gaat de gemeente in gesprek met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Voor het einde van het jaar zou dit kunnen leiden tot een voorstel voor nieuwe normen voor parkeren.