De beide voorstellen zijn afkomstig uit de meerjarenbegroting die PlusOV heeft voorgelegd. De directie van PlusOV is van mening dat ‘er meer middelen nodig zijn om de uitvoering door PlusOV te transformeren naar het gewenste kwaliteitsniveau.’ 

Ook het afgelopen jaar heeft PlusOV een klachtenregen gehad over het leerlingenvervoer wat voor de gemeente Deventer, Apeldoorn en Zutphen reden was om uit het samenwerkingsverband te stappen. Deventer maakt vanaf het nieuwe schooljaar alleen gebruik van PlusOV voor het zogenaamde ‘vraagafhankelijk vervoer’. Dat is vervoer die vanuit de WMO wordt vergoed.

Financiële reserve onvoldoende onderbouwd

De €1,2 miljoen die PlusOV wil reserveren moet door de drie uittredende gemeenten worden opgehoest. Volgens PlusOV is dit bedrag -de uitredesom- onder andere nodig ‘om tot een goede afbouw van de organisatie te komen.’ De buffer wordt ingezet om het verwachte tekort op het leerlingenvervoer tot 2023 te compenseren, zo blijkt uit de begroting.

Het college van Deventer gaat echter niet akkoord. Omdat ‘er nog geen besluit is genomen over een realistisch voorstel voor de uittredesom kan de gemeente Deventer niet instemmen met de vorming van de reserve.’ aldus het college. Bovendien moet de gemeenteraad beslissen over dit voorstel van PlusOV.

Uitbreiding van personeelsbestand na vertrek gemeenten voor Deventer ‘onacceptabel’

Ondanks het vertrek van de drie gemeenten uit het leerlingenvervoer denkt de directie toch meer personeel nodig te hebben. Om de uitvoering op het gewenste niveau te brengen is door PlusOV berekend dat een uitbreiding van 13,5 fte nodig is. Het bedrag aan personeelskosten over 2019 is namelijk €700.000 hoger dan begroot en komt uit op €1,85 miljoen.

Een verklaring voor het te laag ingeschatte aantal werknemers zoekt de directie van PlusOV in veel te optimistische begrotingen. ‘De efficiency in de organisatie is duidelijk lager dan beoogd in eerdere plannen.’ zo is in de nieuwe begroting te lezen.

Voor de gemeente Deventer is de personeelstoename echter onvoldoende onderbouwd:  ‘Alhoewel er begrip is voor het feit dat PlusOV de telefonische bereikbaarheid en de kwaliteit van de planning wil waarborgen, is de berekende uitbreiding van de formatie niet acceptabel. Dit temeer omdat deze structureel in de begroting is verwerkt, erg fors is en de noodzaak niet uit eerdere rapportages is gebleken.’ zo stelt het college.

De gemeenteraad buigt zich waarschijnlijk op 3 juli over de voorstellen van PlusOV.