Wethouder financiën, Liesbeth Grijsen: “Zoals alle gemeenten in Nederland, wordt Deventer geconfronteerd met de gevolgen van de coronapandemie. Het is een bijzonder begrotingsjaar met veel onzekerheden. Maar we doen wat we kunnen, zowel op korte termijn voor de gevolgen van corona als op lange termijn door te blijven investeren.”

Investeren

De voorziene verlaging van de Rijksbijdrage schuift op naar 2022 vanwege het coronasteunpakket in 2020 en 2021. Dit maakt het mede mogelijk om te investeren. Deventer investeert in het Oranjekwartier, zodat deze wijk weer nieuw perspectief krijgt. Daarnaast wordt geïnvesteerd in de nieuwe VMBO-school en sporthal in Keizerslanden en een sporthal in Bathmen. Naast deze grote investeringen in jeugd en gezondheid, wordt ook fors geïnvesteerd in wegenonderhoud.

Reserves onder druk

Net als andere gemeenten, wordt Deventer opnieuw geconfronteerd met nieuwe taken waar het Rijk onvoldoende budget voor beschikbaar stelt. Ditmaal gaat het om taken die voortvloeien uit het klimaatakkoord. Deze werkwijze vanuit het Rijk is niet houdbaar. Deventer voert de noodzakelijke maatregelen uit maar dat betekent een fors beslag op de reserves.

Afvalstoffenheffing

Komend jaar stijgt de afvalstoffenheffing door de dalende opbrengst van gescheiden PMD en extra kosten bij het verbranden van restafval. Het vaste tarief stijgt met € 27,84 per aansluiting. Dit zorgt voor een voor een stijging van gemiddeld 10,65%.  De tarieven per aanbieding van grijze container of vuilniszak blijven gelijk.

Wat betreft de overige woonlasten, stijgt het rioolrecht met 0,9 %. De Onroerende Zaakbelasting (OZB) stijgt met 3%.

Financieel op orde

Deventer houdt een structureel sluitende begroting met voldoende weerstandsvermogen. De gemeenteraad beslist op 11 november over de begroting.