Opmars

Sinds 1997 is de oehoe weer in ons land te vinden en ruim twintig jaar later staat de teller op 39 territoria. “In 2019 telden we maximaal zeven territoria waarvan er in drie met zekerheid te zeggen is dat er in werd gebroed. Dat is meer dan het dubbele ten opzichte van 2017.” vertelt Ecoloog Mark Zekhuis.

Er is door de eeuwen heen veel op de oehoe gejaagd en hierdoor is hij op vele plaatsen verdwenen. Doordat de soort nu beschermd is, is er een verandering te zien.

Rode lijst

Ondanks de opmars van de uil, staat de oehoe op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels. Broedgebieden van de oehoe worden daarom zo goed mogelijk beschermd en het leefgebied waar mogelijk verbeterd. Er zijn enkele nestbakken gebouwd en opgehangen op plekken waar de oehoe in alle rust kan broeden.

Leefomgeving

De kwaliteit van de leefomgeving voor de oehoe neemt af. Zo moet hij grote vluchten maken om aan voedsel te komen. Door het voedselaanbod in het landelijk gebied van Overijssel te vergroten met de aanplant van inheemse bomen, struiken, kruidenrijke akkers en akkerranden, kan de afstand naar voedsel kleiner worden. Ook is het van belang om de omgeving vrij te houden van gifgebruik tegen muizen- en ratten, de belangrijkste prooi voor de oehoe.

Meer informatie over leefgebieden is te vinden op de website van Landschap Overijssel.