Bakker: “Het coalitieakkoord is er, mede dankzij de actieve inbreng van maatschappelijke belangenorganisaties gekomen. Daarom moeten de plannen nu ook samen met de partners concreet gemaakt worden. Zo ontstaat snel een meetbare invulling van het coalitieakkoord. En wordt voor inwoners van en organisaties in Overijssel duidelijk wat met ieders de komende vier jaren wordt gedaan. Alle betrokkenen dienen hierover actief geïnformeerd te worden.”

De Democraten roepen daarom hun collega’s van de coalitie op dit binnen 100 dagen te realiseren, zodat de doelmatigheid ook getoetst kan worden. Naast ‘de 100-dagen oproep’ bepleit Bakker vandaag tevens een actieplan voor een inclusiever Overijssel om de groeiende kloof in de samenleving tegen te gaan en voor financiële middelen om versneld met het aanplanten van 1,1 miljoen extra bomen te beginnen.  

In tegenstelling tot de vorige periode maakt D66 geen onderdeel uitvan de nieuwe coalitie. Wybren Bakker: “D66 is content dat het huidige beleid in hoofdlijnen wordt voortgezet en geeft– ook vanuit de nieuwe oppositierol – graag gehoor aan de oproep tot brede samenwerking. De fractie wil zich de komende vier jaar versterkt inzetten voor verduurzaming, vergroening en voor een provincie waarin iedereen mee kan doen.