Het advies van de Commissie Remkes over de stikstofproblematiek verscheen vorige week in Nederland. Door afschaffing van de PAS (Programma Aanpak Stikstof) is de vergunningverlening voor allerlei activiteiten vrijwel stil komen te liggen.

De ChristenUnie deelt de visie van het rapport dat er sterk ingezet moet worden op natuurherstel en stikstofreductie, en wil weten of het College van Gedeputeerde Staten hier ook zo in staat.