Ruimtevragers
Er wordt van de landbouwsector veel gevraagd. Ze zijn druk met verbetering van de biodiversiteit, droogte vraagt hun aandacht, de stikstofuitstoot moet naar beneden en er moet toegewerkt worden naar kringlooplandbouw. Dat vraagt een manier van werken die meer grondgebonden is.  Tegelijkertijd zijn er veel andere ruimtevragers, die ook grond nodig hebben. Er is vraag naar zonnevelden, windmolens moeten een plek hebben, woonwijken worden uitgebreid en wegen worden verbreed. Dat staat op gespannen voet met de noodzaak om de landbouw te extensiveren. 

De ChristenUnie vindt dat de provincie hierin meer regie moet nemen. Woordvoerder Renate van der Velde: “Als we naar een duurzame agrarische sector toe willen zal de provincie daarin ook mee moeten helpen. Dat kan onder andere door ervoor te zorgen dat er ook daadwerkelijk goede gronden beschikbaar blijven voor boeren.” 

Revolverend fonds
In het Grondbeleid van de provincie is vorig jaar al vastgelegd dat de provincie actiever op kan treden als het gaat om aankoop, verpachten en verkoop van gronden. Maar tot nu toe is van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt voor de agrarische sector. De ChristenUnie roept op om dat wel te gaan doen. Ook is de mogelijkheid van een revolverend fonds genoemd. De provincie koopt gronden aan en stelt deze op een economisch gunstige manier ter beschikking aan boeren. Renate van der Velde: “We willen graag uit laten zoeken of dit een mogelijkheid kan zijn om de agrarische sector verder te extensiveren.” 

De komende jaren zal er ook gebiedsgericht gewerkt worden aan terugdringing van de stikstofuitstoot. Onderdeel daarvan zal zijn dat er bedrijven opgekocht worden door Rijk of provincie. Volgens de ChristenUnie moet de provincie deze gelegenheid aangrijpen om duurzame kansen te creëren voor boeren die graag door willen met hun bedrijf.