Het HCO valt nu in een gemeenschappelijke regeling, waarvan naast het Rijk nu de gemeenten Deventer en Zwolle deel uitmaken. De provincie Overijssel heeft een dienstverleningsovereenkomst met het HCO en participeert verder niet in het bestuur. De fractie van de ChristenUnie vraagt zich af of die bestuurlijke inbedding niet breder en beter moet met het oog op de toekomst. Als gevolg van de veranderingen in de Archiefwet trekt het Rijk zich in 2024 terug. Dan bestaat het bestuur nog uit twee participerende gemeenten, Zwolle en Deventer. Jan Westert: “Het HCO heeft wel een Overijssel omvattende naam, maar een smalle bestuurlijke basis. Daar is meer aandacht voor nodig.”

Dienstverleningsovereenkomst met het HCO
Andere gemeenten en ook de provincie werken met een dienstverleningsovereenkomst met het HCO. Het HCO heeft de ambitie om op het gebied van archieven en erfgoedcollecties de collectie beherende instelling van Overijssel te worden. Voor de provincie heeft het HCO zich samen met de IJsselacademie als een kundige partner laten zien voor Overijssel als het gaat om de oudste archieven van Overijssel, cultureel erfgoed, streektaal en de verhalen van Overijssel. Dat vraagt om een sterker bestuurlijk partnership dan alleen een overeenkomst tot dienstverlening, zo denkt de ChristenUnie in Overijssel. Met meer gemeenten en de provincie als bestuurlijke dragers onder het HCO kan het worden versterkt.

Toekomstbestendig
De ChristenUnie vraagt wat nodig is voor een professionele instelling voor archiefzorg om archieven en erfgoedbeheer te borgen. Het college van GS is verzocht om met HCO het gesprek aan te gaan en met een voorstel te komen hoe dat het beste toekomstbestendig kan worden ingericht. Jan Westert heeft aanvullend op zijn inbreng in Provinciale Staten ook een aantal schriftelijke vragen over het HCO gesteld. Zo wil hij weten welke gemeenten hun dienstverlening laten verzorgen door het HCO en of het erfgoeddepot in Deventer voldoet aan de eisen van de tijd, bijvoorbeeld klimaat. Ook wil hij weten hoe gemeenten die geen zaken doen met het HCO hun archieven en erfgoed laten verzorgen. En wat gebeurt er met de Overijsselse archieven als de tijdelijke dienstverleningsovereenkomst van de provincie wordt beëindigd. “Er is meer zorg en aandacht nodig”, aldus CU-statenlid Jan Westert.