“Op 5 april zijn in een openbare zitting de bevindingen van de informateur gepresenteerd. Voorafgaand aan deze openbare zitting werden verkennende gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van alle partijen. Kort voor de zitting werd een concept-verslag hiervan naar de fractievoorzitters gemaild. In dit verslag zijn in zeer algemene bewoordingen enkele hoofdlijnen beschreven die geen inzicht bieden in de inhoud van de gesprekken. De opvattingen van de verschillende gesprekspartners worden niet weergeven. Tijdens de zitting is mondeling toegelicht dat er een programmatische vergelijking is gemaakt en dat de teamsamenstelling (wethouders) een rol heeft gespeeld. Er is aangegeven dat GroenLinks qua programma het meest afwijkt van de andere partijen. Helaas, een verschillenanalyse of nadere onderbouwing ontbreekt. Het verkennende gesprek hebben wij als open en constructief ervaren. De afwegingen zijn echter in besloten sfeer gemaakt.

Op 21 maart heeft de Deventer samenleving haar stem uitgebracht. Deventenaren hebben duidelijk gekozen voor GroenLinks als één van de winnaars bij de verkiezingen. Een belangrijke taak voor de informatie-fase, zoals ook door meerdere partijen tijdens het duidingsdebat op 23 maart aangegeven, is om recht te doen aan de verkiezingsuitslag. Mijn fractie hecht er waarde aan dat dit proces zorgvuldig en transparant verloopt. Bij de wens voor een open bestuursstijl waarbij de kiezer serieus wordt genomen en het vertrouwen in de politiek moet worden hersteld, hoort verantwoording over gemaakte keuzen. De ingezette coalitievorming is voor ons nu op een onnavolgbare wijze van start gegaan. Een valse start voor de gewenste constructieve samenwerking met alle partijen in de raad.

GroenLinks hoopt dat Gemeentebelang als grootste partij in Deventer haar verantwoordelijkheid om de open bestuursstijl waar zij voor staat, ook in de praktijk te brengen. Wij zullen het formatieproces in dat licht bezien met grote aandacht volgen.”