Onderstaand de inhoud van de brief:

Graag bieden we u aan: onze visie op het profiel van de nieuwe burgemeester van Deventer. Onze mooie stad is een pluriforme stad met uitstraling. Daar past een burgemeester bij die in rechtstreeks contact met partijen en groepen, met die pluriformiteit weet om te gaan, en dit als een meerwaarde naar buiten toe weet te presenteren. In dit kader is de mens- en wereldbeschouwing van de toekomstige burgemeester van belang. 

Humanisten geloven in de kracht van mensen en beroepen zich niet op een goddelijke openbaring of goddelijk ingrijpen. Wij denken dat alle levensbeschouwingen en religies een menselijke oorsprong hebben en daarmee open dienen te staan voor duiding en kritiek. Humanisten baseren hun visie op het leven en de samenleving uitsluitend op menselijke bronnen van kennis. Dit betekent dat wij omtrent vragen naar zin, waarheid en moraal een beroep doen op ons verstand en daarop gebaseerde menselijke tradities en op de kwaliteiten en betrokkenheid van onze tijdgenoten. In Deventer is de bevolking  voor ruim 60% ongodsdienstig (dus niet als lid bij een specifieke religieuze gemeenschap aangesloten – bron CBS). Daarmee scoort onze gemeente het hoogst in Overijssel. 

Voor het profiel van de nieuwe burgemeester vindt het Humanistisch Verbond het van eminent belang dat actief rekening gehouden wordt met bovenstaand gegeven. Van de beoogd burgemeester (v/m) mag worden gevraagd de scheiding van kerk en staat (lees: geloof en staat) niet alleen respecteert maar ook actief onderhoudt.  Tevens mag worden verwacht dat hij/zij zich geheel onafhankelijk, dan wel zich boven de partijen stelt wanneer het gaat over de veelkleurige levensbeschouwelijke staalkaart van onze gemeente. De overheid en dienaren van die overheid dienen het seculiere karakter van diezelfde overheid te bewaken. We vragen dit ook van de burgemeester. 

Enkele karakteristieken die kunnen bijdragen aan het bovenstaande: de kandidaat is bij voorkeur ongodsdienstig, heeft een open blik op de samenleving, is toegankelijk  en creatief, past in de open, vrije, innovatieve en gastvrije Hanzestad, en heeft oog voor alle partijen in het maatschappelijk krachtenveld, bijvoorbeeld inzake de steeds groter tegenstelling tussen arbeid en kapitaal. Populair gezegd: de burgemeester beweegt zich net zo makkelijk in de Deventer Kring van Werkgevers, als in lokale vakorganisaties van werknemers. Andere tegenstellingen in dit krachtenveld zijn die van platteland versus stad, jong versus oud of vernieuwing versus traditie. Tenslotte weet de beoogd burgemeester Deventer sterk op de kaart te zetten bij andere overheden en maatschappelijke organisaties. 

Wij willen als humanisten bijdragen aan een samenleving waar iedereen als mens wordt gerespecteerd en zichzelf in denken en doen kan ontplooien. We hopen van harte dat de toekomstig burgemeester zich hiervoor, niet alleen in woorden maar vooral ook in daden,  in zal zetten. 

Met vriendelijke groet 

Het bestuur van het Humanistisch Verbond Deventer e.o. 

Dirk Metselaar, voorzitter