Motie
Tijdens de raadsvergadering van 27 mei heeft GroenLinks Deventer de motie ‘Versterken biodiversiteit als uitgangspunt bij zonneparken en windmolens ingediend”.

GroenLinks vindt het belangrijk dat de biodiversiteitscrisis serieus genomen wordt, en dat betekent dat we alert moeten zijn op vermindering of verlies van biodiversiteit.  Daar waar zich kansen voor doen om de biodiversiteit te bevorderen of versterken, moeten we volgens de partij met beide handen aangrijpen. Een dergelijke kans deed zich voor bij de bespreking van de concept-RES West-Overijssel. 

Gevolgen groene leefomgeving
GroenLinks heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een motie van wensen en bedenkingen in te dienen, en aandacht te vragen voor biodiversiteit bij de ruimtelijke inpassing van duurzame energie-opwekking. De realisatie/opwek van de kwantitatieve energieopgave van de RES heeft gevolgen voor de groene leefomgeving. 

Ten eerste vanwege de omvang van de opgave die alleen middels zonne- en windenergie gerealiseerd kan worden voor de RES, want dat zijn de enige bewezen technieken. En ten tweede staat het mensen vrij om te kiezen voor zonnepanelen (of windmolens) op eigen land als verdienmodel. 

Versterken biodiversiteit
Waar we voor moeten waken bij grootschalige opwek van duurzame energie op landbouw- en natuurgebieden, is de mogelijke druk op natuurwaarden en biodiversiteit. In de concept-RES is opgenomen dat de energietransitie kan bijdragen aan de maatschappelijke opgave van het tegengaan van verlies van biodiversiteit.  De uitwerking van het tegengaan van biodiversiteitsverlies blijft, voor de RES 1.0, nog bij een onderzoek naar een visie over kansen en mogelijkheden voor opwek van elektriciteit en de warmtetransitie. 

Groenlinks is van mening dat het ontbreekt aan uitgangspunten over het versterken van de biodiversiteit bij de realisatie van de energietransitie. 

Oproep
GroenLinks heeft samen met Deventer Sociaal, PvdA, D66, DENK en ChristenUnie de volgende oproep gedaan: 

  •  De versterking van de biodiversiteit, in de RES 1.0 (onder ruimtelijke kwaliteit), als uitgangspunt te hanteren bij de ruimtelijke inpassing van zonneparken en windmolens; 
  • Hiertoe te verkennen of concrete handvatten ontwikkeld kunnen worden voor ( regionaal) ruimtelijk beleid, zodat versterking van de biodiversiteit onderdeel uitmaakt bij de afweging en inpassing van duurzame energiebronnen; 
  • Hierbij gebruik maken van de aanwezige kennis en kunde. 

De motie is met een meerderheid in de raad aangenomen. Tijdens de raadsvergadering zijn er ook diverse andere wensen en bedenkingen ingediend.