Wethouder Financiën Liesbeth Grijsen: “Dit college stippelt een eigen koers uit en legt eigen accenten binnen de financiële ruimte die er is. Uitgangspunt was en is dat we een structureel sluitende begroting hebben, met voldoende weerstandsvermogen. In gewoon Nederlands: ons huishoudboekje is en blijft op orde.”

Sterk en vitaal 

De komende jaren is er veel aandacht voor een economisch sterk Deventer. Zo wordt geld vrijgemaakt om de bedrijventerreinen Bergweide en Kloosterlanden aan te pakken. Het gaat zowel om herverkaveling, investeringen in de haven als om het verbeteren van de openbare ruimte. Ook wordt budget uitgetrokken om het platteland leefbaar en economisch vitaal te houden. 

Duurzaam Deventer     

De omschakeling van aardgas naar duurzame energie vraagt de komende jaren grote inspanningen. Allereerst wordt een plan uitgewerkt zodat duidelijk wordt wat de beste investeringen zijn. Daarnaast wordt nu al geïnvesteerd in bijvoorbeeld de fiets. Zo komt er geld voor een snelle fietsroute naar Zutphen. 

Fijn wonen en leven 

Investeringen zijn ook nodig om fijn te wonen en te leven in Deventer. Afgelopen zomer genoten veel inwoners van de IJsseloevers. Dit vraagt om blijvend budget voor beheer en onderhoud. Ook komt er een skatepark voor jongeren naast sportpark Rielerenk. Op veel plekken worden woningen gebouwd. Het college stelt daarnaast voor om geld vrij te maken voor de Stadshof in hartje binnenstad.

Levendig Deventer 

De ambities uit het bestuursakkoord zijn grotendeels al vertaald in de begroting. De onderwerpen die eerst nog nader moeten worden uitgewerkt komen bij de Voorjaarsnota van 2019 aan de orde. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Cultuurvisie die begin 2019 klaar is, waarin ook de verbouwing van het Burgerweeshuis als onderwerp wordt meegenomen.

Woonlasten 

De woonlasten stijgen met iets minder dan de trendmatige ontwikkeling die is vastgesteld op 3%. Het rioolrecht blijft gelijk en de afvalheffing stijgt met 2,9%. De Onroerende Zaakbelasting (OZB) stijgt trendmatig met 1,9%.

Gemeenteraad 

Op 7 november vindt de besluitvorming over de begroting in de gemeenteraad plaats.