Dat blijkt uit een periodieke toetsing door het waterschap. De resultaten van deze toetsing worden in de periode 11 december – 2 februari ter inzage gelegd. Dit geeft belanghebbenden de gelegenheid om aan te geven of er locaties in het beheergebied van het waterschap ontbreken die mogelijk ook niet aan de norm voldoen.  

Klimaatverandering 

Door klimaatverandering moeten we in de toekomst vaker rekening houden met extreme neerslag. Dit maakt het des te belangrijker dat het systeem van sloten, beken en andere watergangen in het beheergebied van het waterschap voldoet aan de normen voor wateroverlast. Deze normen zijn opgesteld om te bepalen wat een acceptabel e kans op wateroverlast is. Er kan namelijk altijd een bui vallen die groter is dan waar het watersysteem op is ontworpen. De normen voor wateroverlast worden daarom uitgedrukt in de kans dat het peil van sloten, beken en ander oppervlaktewater het niveau van het maaiveld overschrijdt. Voor landelijk gebied is vastgesteld dat de gemiddelde kans op wateroverlast niet groter mag zijn dan eens in de 10 jaar, waarbij maximaal 5% van een perceel mag afwijken van deze norm. Voor stedelijk gebied mag de gemiddelde kans op wateroverlast niet groter zijn dan eens in de 100 jaar.   

Maatregelen 

Het merendeel van de 72 in kaart gebrachte aandachtspunten is al langer in beeld bij het waterschap en krijgt al extra aandacht door middel van frequenter maaien of het specifiek bedienen van stuwen. Mogelijke aanvullende maatregelen voor deze plekken zijn het bijplaatsen van pompen, het vervangen van krappe duikers of het creëren van extra waterberging.  Waar nodig zullen ook gemeenten, grondeigenaren en eventuele andere belanghebbenden betrokken worden bij het vinden van een passende oplossing. Voor een klein aantal aandachtspunten zal uiterlijk in 2021 een afweging worden gemaakt of een oplossing haalbaar en betaalbaar is. Dit heeft te maken met het gegeven dat maatregelen soms fysiek niet mogelijk zijn, of dat in het verleden bewust de afweging is gemaakt om niet te voldoen aan de normen.